Vedtægter

§ 1  Foreningens navn er: Strib– Røjle Pensionistforening.

       Foreningens hjemsted er: Middelfart Kommune.

 § 2      Foreningens formål er at samle alle kvinder og mænd,       

       der er folke– førtidspensionister, samt de der er på efterløn i

       Middelfart kommune.

§ 3 Som medlem optages enhver kvinde og mand, som er fyldt 60 år,

       eller som oppebærer førtidspension. Ægtepar eller samlevere, hvor kun den ene er berettiget, kan begge optages    

  § 4  Formanden skal være bosiddende i kommunen.           

       Foreningen er upolitisk.

 § 5  Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.Der betales for et år ad gangen. Kassereren modtager det indkommende
 beløb, der
  indsættes i lokalt pengeinstitut .  Regnskabsåret følger kalenderåret.

§6   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, i første
halvdel af
 året. Generalforsamlingen skal lovligt
indvarsles med 14 dages
 varsel.
 1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af stemmetæller

3.      Bestyrelsens beretning

4.      Regnskab ved kassereren

5.      Indkommende forslag, forslag som ønskes behandlet på

         generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 7

          dage før generalforsamlingen..

 6.      Fastsættelse af kontingent 

 7.      Valg af bestyrelse.

 8.      Valg af suppleanter

 9.      Valg af revisor.

10.     Valg af revisor suppleant

11.

Eventuelt. (under eventuelt kan intet vedtages).

§ 7  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af

       bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 1/5 del af

       medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling
       afholdes
 senest 4 uger efter begæringens fremkomst.

§ 8  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad

       gangen.

        3 medlemmer vælges i lige årstal.

        4 medlemmer vælges i ulige årstal.

        Endvidere vælges :

        2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

        2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant afgår hvert år

         Ingen kan vælges til noget tillidshverv uden at være til 
         stede på
 generalforsamlingen, medmindre der er anmeldt    lovlig forfald.Medlemmer, der ikke er tilstede, kan vælges, 
når der foreligger skreftlig aceept fra dem.
Formand og kasserer kan ikke vælges samme år

 Genvalg kan finde sted.

§ 9  Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Kasseren betaler alle regninger.

 Sekretæren fører upartisk forhandlingsprotokollen, som  ikke

  bliver oplæst på generalforsamlingen, men er der spørgsmål som

 nogen er i tvivl om, kan de få oplysning igennem forhandlingsprotokollen.

§ 10 Repræsentanter for foreningen vælges af bestyrelsen, således at

 formanden og kassereren er selvskrevne til deltagelse, og bestyrel

sen vælger eventuelt flere repræsentanter, afhænge af hvilke

 møder det drejer sig om.

Diæter og rejseudgifter bestemmes af bestyrelsen, således at der betales efter regning

så billigt som muligt.

 § 11  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke vil følge

         foreningens love, eller som på anden måde modarbejder

         Bestyrelsen og foreningens interesser.

 § 12  Eventuel opløsning af foreningen, kan kun ske ved afholdelse  af en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning.Hvis foreningen opløses,overlades det til den siddende bestyrelse at
træffe afgørelse om anvendelsen af den tiloversblevne formue
når alle forpligtelser er afhpldt. Formuen skal gives til sociale
formål, der særligt kommer pensionister og efterlønsmodtager
til gode.

  Således vedtaget på generalforsamlingen den 19-02-14  
  Herefter er alleandre vedtægter, regler og love for foreningen ugyldige.        
   

Seneste kommentarer

11.06 | 14:21

Tak for en fin 3 dages tur nord på den 6-7-8 juni 2022 til Læsø
Stemningen – vejret – guiderne – chaufføren/guide var helt i top.
Alt var bare i orden
Sådan er det jo bare !!
Tove og Ole

02.03 | 12:23

Har modtaget din indmeldelse, jeg kommer en dag hjem til dig med program og medlemskort.

02.03 | 11:45

Jeg vil gerne være medlem af foreningen

01.11 | 20:55

Ruth Henningsen har flyttet adresse fra Toppen 36 til Kjærsigvej 7 - stadig Strib

Del siden